فعال کردن sni در دایرکت ادمین

فعال کردن sni در دایرکت ادمین

برای انجام این موضوع باید ابتدا
فایل nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
باز کنیم و
enable_ssl_sni=0به
enable_ssl_sni=1
تغییر دهیم و بعد
service directadmin restart
SNI برروی دایرکت ادمین فعال شدیا میتوانید از ssh با زدن این دستور sni فعال کنیدecho “enable_ssl_sni=1” >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf service directadmin restart